Welcome to [SA] Skill Arena Zajednica

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

Sign in to follow this  
Followers 0
Nermina

[SA] VIDEO SA SERVERA // Obavezno procitati !

3 posts in this topic

Svoja ,,Videa sa Servera'' od sada postavljate ovde.

 

Na osnovu ovog formulara:

 

Ime i Prezime na serveru:

Video:

 

_______________________________________________________________________________________________________________________

 

Videa će se uvijek pregledati i datum videa mora biti od dana kada postavljate ovde video, izuzev ako imate neki problem ( niste stigli upload video, problemi sa internetom i slično) , tada video može biti od prije dan eventualno dva.

 

** Svaki video postavljen sa datumom koji je stariji od 2 dana ili ukoliko nikako nema datuma bit će automatski odbijen!! Takodje video koji traje manje od 5minuta bit ce odbijen!! **
 

 

 

Nagrada po jednom videu je 5g zlata.

 

 

Zabranjeno je spamovati po topicu kada postavljate, u suprotnom ćete dobiti warn.

 

 

 

 

 

 

 

Svaki video biti će nagrađen samo ako ispunjava sve prethodno.

Sretno svima :) 

Edited by Nermina
4

Share this post


Link to post
Guest
This topic is now closed to further replies.
Sign in to follow this  
Followers 0